Z dnia 2018-05-25

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Paweł Tomaszewicz z siedzibą: ul. Boryńska 40c, 44-240 Żory, NIP: 6511586228 REGON: 277588790, tel: 32 470 27 37, adres email: sklep@aso-bmw.pl zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedającym.

  Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Administratora z którą należy się kontaktować we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych jest : sklep@aso-bmw.pl

 2. Dane osobowe i ich przetwarzanie

  Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

  Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  Wszelkie dane osobowe zbierane i przetwarzane są przez Administratora z zachowaniem środków bezpieczeństwa zabezpieczających je przed dostępem osób i podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochronyp rywatności i ochrony informacji przekazywanych Spółce i dotyczących Użytkowników. Informacje te – w tym dane osobowe Użytkowników – są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji SA chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Administrator szczególnie zwraca uwagę, by dane osobowe chronione były przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług, obsługę realizację Umów Sprzedaży przez Sprzedającego.

 3. Definicje Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu zamieszczonym na stronie internetowej www.aso-bmw.pl

  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez firmę pod adresem www.aso-bmw.pl

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ;

  Polityka – niniejsza Polityka Prywatności;

  Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§2

Stosowanie Polityki Prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Sklepu prowadzonego przez Administratora pod adresem www.aso-bmw.pl i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Sprzedający jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały z innych źródeł, na przykład na podstawie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych.

Administrator realizuje nałożone na niego obowiązki informacyjne określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO w obu powyższych przypadkach, zgodnie z tymi przepisami.

§3

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera dane osobowe dotyczące osób fizycznych ( w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu, w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, realizacji zamówień oraz wykonania Umowy Sprzedaży, a także informacji o aktywności Użytkownika na stronie internetowej Sklepu.

Wszelkie dane osobowe osób korzystających ze Sklepu lub odwiedzających stronę internetową Sklepu ( w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) są zbierane lub przetwarzane przez Sprzedającego jako administratora danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub w celu realizacji umowy ( tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W ramach realizacji umowy Sprzedający w szczególności przetwarza dane osobowe:

 • w celu świadczenia usług droga elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na stronie internetowej Sklepu, udostępniania formularzy kontaktowych
 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługa Konta Użytkownika ( w przypadku zarejestrowanych Użytkowników Sklepu)
 • w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie
 • celu obsługi reklamacji

Ponadto dane te mogą być również przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego celu Administratora Danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Do usprawiedliwionych celów Administratora należą:

 • Prowadzenie negocjacji handlowych i wzajemnej komunikacji oraz informowanie o ofercie handlowej
 • Przesyłanie informacji handlowej
 • Tworzenie bazy danych
 • Dochodzenie lub zabezpieczanie roszczeń
 • Marketing produktów własnych lub usług
 • Prowadzenia analiz sprzedaży produktów i badań rynku i innych czynności analitycznych i statystycznych
 • Prowadzenie analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania ze Sklepu w celu poprawny stosowanych funkcjonalności
 • Organizowania, przeprowadzania i koordynowania akcji marketingowych oraz akcji promocyjnych.
 • Zabezpieczeniu dokumentacji w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i ochroną praw Administratora

Przetwarzając dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO) dokonujemy tego tylko do momentu ustania tego interesu, który stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU lub PayPal, Sprzedający trzymuje te dane od tych podmiotów za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedającego celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Aktywność Użytkownika na stronie internetowej Sklepu, w tym dane osobowe są rejestrowane w systemie komputerowym służącym do przechowywania i zapisu, zawierającym informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przed Administratora. Zebrane w ten sposób informacje są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Niektóre dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, na podstawie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO - w tym w szczególności do celów podatkowych i księgowych.

§4

Rodzaj zbieranych Danych Osobowych

Osoby fizyczne oraz osoby prawne odwiedzające Sklep Internetowy Administratora lub korzystające z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną posiadają kontrolę nad danymi osobowymi, które są przez nich podawane. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach Sklepu do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora należą:

 1. Dane zbierane podczas rejestracji

  W celu skorzystania z niektórych funkcji Sklepu Internetowego konieczne jest zarejestrowanie użytkownika. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dobrowolnie dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.

  Podczas rejestracji indywidualnego konta Użytkownika wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, loginu oraz hasła używanego w witrynie www.aso-bmw.pl.

  Dodatkowo możliwe jest podanie dalszych informacji w przypadku skorzystania z rabatów i promocji : numeru telefonu, numeru komunikatora GG, nicku i nazwy forum współpracującego ze Sklepem oraz adresu e-mail osoby polecającej.

 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu w związku z realizacją Umowy

  Do przeprowadzenia transakcji zakupu, zawarcia oraz realizacji umowy konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/ firma, adresu zamieszkania/siedziby, numer NIP, numeru rachunku bankowego, adresu do wysyłki a także określenie sposobu dostarczenia i wykonania płatności (odbiór osobisty, wysyłka po przedpłacie na konto, wysyłka za pobraniem).

 3. Dane zbierane automatycznie

  Podczas wizyt na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

  Żadna z tych danych nie jest wykorzystywana do identyfikacji osoby korzystającej z systemu. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk odwiedzin.

  Jednocześnie informujemy Państwa, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Sklepu na żądanie uprawnionych do tego w oparciu obowiązujące przepisy prawne organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 4. Dane zbierane podczas kontaktu za pomocą formularza

  Przy kontakcie za pomocą formularza ze Strony Internetowej Sklepu zapamiętywany jest adres e-mail oraz podpis osoby wysyłającej zapytanie.

  Wiadomości te zawierają także dodatkowe informacje, które nadawca chce w nich zawrzeć.

 5. Dane zbierane od osób kontaktujących się ze Sklepem w celu poznania jego oferty

  Od osób fizycznych kontaktujących się ze Sklepem w celu uzyskania informacji na temat oferty lub zgłaszania uwag dotyczących Sklepu pobiera się dane takie jak: imię i nazwisko, nazwę oraz adres firmy, stanowisko, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail.

  W szczególności osoby te mogą skontaktować się ze Sklepem mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu.

  Wiadomości te zawierają także dodatkowe informacje, które nadawca chce w nich zawrzeć.

 6. Dane klientów Sklepu oraz potencjalnych Klientów

  Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe swoich klientów – Użytkowników Sklepu oraz potencjalnych klientów. Dotyczy to również danych osobowych osób niebędących osobami fizycznymi ale związanymi z klientami Sklepu (osoby kontaktowe, przedstawiciele, reprezentanci). Dane te obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, adres firmy, numer NIP stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail, inne służbowe dane kontaktowe.

 7. Dane wrażliwe

  Administrator nie zbiera ani nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych). Tym samym prosimy o niepodawania tego typu informacji ( np. informacji dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, informacji dotyczących zdrowia, życia seksualnego, orientacji seksualnej, przeszłości kryminalnej, danych genetycznych i biometrycznych). W przypadku podania takich informacji będzie to oznaczać udzielenie wyraźnej zgody na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji przez Administratora w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności lub w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

§5

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych, w których zapisano ustawienia użytkownika. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Pliki Cookiem tworzone są przez przeglądarkę internetową użytkownika za każdym razem kiedy wchodzi on na Stronę Sklepu. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości i w niektórych przypadkach dostosować prezentowaną treść do odbiorcy.

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Strony Internetowej. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych w Sklepie Internetowym
 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie");
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies m.in. w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na stronie Sklepu
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania ze Sklepu
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść; kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę; płatności internetowe.

Żadne pliki cookies wykorzystywane w serwisie www.aso-bmw.pl nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron Sklepu. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek zapewnia możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik ma również możliwość usuwania plików cookie już zapisanych przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od danej przeglądarki, a dokładne informacje na ten temat można uzyskać korzystając z funkcji Pomoc w swojej przeglądarce.

Zablokowanie lub usunięcie wszystkich ciasteczek ze strony www.aso-bmw.pl może spowodować trudność w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu.

§6

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje gromadzone w związku z korzystaniem ze Sklepu mogą także być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m.in. formie profilowania). Przetwarzanie takie nie będzie wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Na potrzeby profilowania nie są przetwarzane żadne dane sensytywne. Zwykle przetwarzane w tym celu są dane które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub dane które zostały zagregowane.

Jeśli nie ma możliwości osiągnięcia celu w inny sposób, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystywane są do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies

Profilowanie następuje w celu:

 • analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań użytkowników korzystających ze Sklepu
 • dopasowywania treści znajdujących się na Stronie Internetowej do preferencji danego użytkownika
 • w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do preferencji danego użytkownika

Realizowane przez Administratora działania marketingowe mogą polegać w szczególności na:

i. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa ) tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ii. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna) - tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów , odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki;

iii. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

iv. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Zgoda Użytkownika, o której mowa w pkt. od ii do iv. powyżej może być w każdym momencie wycofana.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni).

§7

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas przez jaki przetwarzane będą przez Administratora dane osobowe jest uzależniony od podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w związku ze złożeniem zamówienia oraz realizacja Umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres jej realizacji, po tym okresie będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Sprzedającego, do czego Administrator jest zobowiązany przepisami o ochronie danych osobowych oraz w związku z przechowywaniem dokumentacji finansowo – księgowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – jednak nie dłużej niż 6 lat.

Dane pozyskane w związku z rejestracją konta w Sklepie Internetowym i/lub wyrażeniem zgody na newsletter – przez okres przez jaki Użytkownik jest zarejestrowany / zapisany, do czasu wypisania się / zaprzestania korzystania , a po tym , po tym okresie będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Sprzedającego oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkownika – jednak nie dłużej nż 10 lat.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez tę osobę sprzeciwu lub do momentu wycofania przez nią zgody.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celu innym niż marketingowy, przetwarzane będą do momentu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw przysługuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Pozyskane dane o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej – przez cały okres kiedy Użytkownik jest klientem Sklepu oraz przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy Użytkownik zaprzestanie korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zakupów w Sklepie.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, okresy przetwarzania danych w tym celu określają odpowiednie przepisy.

§8

Przekazywanie danych

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom następuje wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, przekazanie danych osobowych do przetwarzania innemu podmiotowi odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych która to umowa zapewnia stosowanie przez podmiot przetwarzający odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Odbiorcami danych osobowych które Administrator przetwarza mogą być w szczególności:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy)
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Administratora
 • pozostali podwykonawcy Administratora świadczący usługi techniczne z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator, zapewniający rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych,
 • firmy archiwizujące dokumenty
 • firmy drukujące korespondencję
 • operatorzy pocztowi
 • dostawcy towarów – firmy spedycyjne i kurierskie
 • banki i operatorzy płatności
 • podmioty świadczący usługi prawne podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta)
 • podmioty świadczące usługi konsultingowe
 • firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazywane są wyłącznie w zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)
 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi, podmioty świadczące usługi księgowe
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,

(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazywane są wyłącznie wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego względu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach w odniesieniu do których wydana został stosowna decyzja Komisji Europejskiej
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisje Europejską
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§9

Prawa osoby której dane dotyczą

W celu realizacji wszystkich wskazanych poniżej uprawnień osoba fizyczna powinna skontaktować się w tej sprawie z Administratorem poprzez wysłanie wniosku w wiadomości e- mail na adres: sklep@aso-bmw.pl. Wniosek powinien określać w miarę możliwości precyzyjnie z jakiego uprawnienia dana osoba chce skorzystać, jakiego procesu przetwarzania oraz jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia terminu Administrator poinformuje Użytkownika – wnioskodawcę o jego przyczynach. Odpowiedź udzielana będzie na adres e-mail z którego został przesłany wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę o ile w liście nie zostanie wykazana chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail.

 1. Dostęp do danych osobowych – Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

  Osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora. Prawo to dotyczy w szczególności uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących tego przetwarzania takich jak cel i podstawy prawne przetwarzania, zakres posiadanych danych, podmioty którym dane są ujawniane. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@aso-bmw.pl.

 2. Prawo uzyskania kopii danych

  Po uzyskaniu odpowiedniego wniosku Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

 3. Prawo do sprostowania, zmiana danych osobowych

  Osoby fizyczne mają prawo do zmiany, w tym poprawienia, uzupełnienia oraz zaktualizowana swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne błędy lub niezgodności dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje jeśli są niekompletne lub uległy zmianie. W tym celu należy wysłać maila na adres sklep@aso-bmw.pl lub dokonać zmiany za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu w Panelu Użytkownika.

 4. Wycofanie zgody

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Po wyrażeniu przez osobę fizyczną żądania co do ograniczenia przetwarzania Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji na które wyraziła zgodę osoba której dane dotyczą oraz ich przechowywania zgodnie z zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

  Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie i podlega ocenie Administratora
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

  Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 7. Prawo żądania usunięcia danych

  Z prawa do usunięcia danych można skorzystać gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

 8. Prawo do przenoszenia danych

  Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.

§10

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§11

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie jakichkolwiek pytań zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania przez Sklep danych osobowych , jak również w przypadki zamiaru złożenia skargi dotyczących tych kwestii należy przesłać wiadomość e-mail wraz ze szczegółowymi informacjami i okolicznościami dotyczącymi skargi na adres sklep@aso-bmw.pl.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§12

Zmiany Polityki Prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na:

 • nowe przepisy prawa
 • nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych,
 • praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy Dobrych Praktyk, jeśli Administrator będzie związany takimi Kodeksami)
 • zmiany technologii za pomocą której Administrator przetwarza dane osobowe, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepi
 • w przypadku zmiany sposobów, celu, zakresu lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych

Zmiany Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.

Zmiany niniejszej Polityki będą dokonywane poprzez jej publikacje na Stronie Internetowej Sklepu. Użytkownik który nie zgadza się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze sklepu.