Z dnia 2018.05.25

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.SilesiaParts.pl mieszczącego się na stronie internetowej www.SilesiaParts.pl jest Paweł Tomaszewicz: ul. Boryńska 40c, 44-240 Żory, NIP: 6511586228 REGON: 277588790, zwany dalej Sprzedającym.

 2. Dane kontaktowe oraz adresowe Sprzedającego do korespondencji:

  1. adres poczty elektronicznej: sklep@aso-bmw.pl

  2. adres do korespondencji: ul. Boryńska 40c, 44-240 Żory

  3. kontakt telefoniczny: 32 470 27 37 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora)

  4. numer rachunku bankowego:

   Santander Bank
   75109025900000000147327000
   Nr BIC (SWIFT): WBKPPLPP
   IBAN: PL 75109025900000000147327000


 3. Sklep internetowy www.SilesiaParts.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową towarów na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych – które dokonują zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową oraz na rzecz przedsiębiorców – niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, w tym osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 4. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski. Realizacja zamówień poza terytorium Polski możliwa jest po uprzednich indywidualnych ustaleniach dokonanych ze Sprzedającym.

 5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego. Regulamin stosuje się wyłącznie do towarów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej www.aso-bmw.pl, za pomocą urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu w tym urządzeń mobilnych. Regulamin jest dostępny na stronie www.SilesiaParts.pl 

 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  1. Sprzedającym - należy przez to rozumieć Paweł Tomaszewicz z siedzibą: ul. Boryńska 40c, 44-240 Żory, NIP: 6511586228  REGON: 277588790

  2. Kupującym, Kliencie - należy przez to rozumieć:
   1. osobę fizyczną (w tym Konsumenta) posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynność prawnych;

   2. osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną.

   zarejestrowaną w Sklepie internetowym www.SilesiaParts.pl, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej działać mogą tylko i wyłącznie osoby prawidłowo umocowane do ich reprezentowania;

  3. Konsumencie – należy przez to rozumieć zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego Klienta będącego osobą fizyczną która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcia umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w szczególności który składa zamówienie w Sklepie Internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

  4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Klienta korzystającego ze Sklepu posiadającego indywidualne zarejestrowane Konto użytkownika;

  5. Sklepie Internetowym - należy przez to rozumieć sklep internetowy www.SilesiaParts.pl prowadzony przez Sprzedającego na portalu internetowym pod adresem www.SilesiaParts.pl;

  6. Formularzu Rejestracji - należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta użytkownika;

  7. Formularzu Zamówienia - należy przez to rozumieć interaktywny formularz wygenerowany na stronie internetowej Sklepu, za pośrednictwem którego Kupujący składa Zamówienie w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

  8. Dniach Roboczych - należy przez to rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  9. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego oraz zasady postępowania reklamacyjnego;

  10. Zamówieniu - należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego ( Formularza Zamówienia) określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

  11. Koncie - należy przez to rozumieć usługę elektroniczną, oznaczony indywidualnie nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są podane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;

  12. Koszcie Zamówienia - należy przez to rozumieć sumę wartości zamówionych towarów oraz kosztów dostawy;

  13. Całkowitym Koszcie Zamówienia - należy przez to rozumieć sumę Kosztów Zamówienia powiększoną o naliczoną prowizję z tytułu wykonywania płatności zgodnie z treścią §8 ust. 3.;

  14. Informacjach Handlowych - należy przez to rozumieć informacje o towarach wyświetlanych w Sklepie Internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji;

  15. Umowie Sprzedaży - należy przez to rozumieć umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. W przypadku Konsumentów umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie.

  16. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

  2. posiadanie przeglądarki internetowej poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji.

  3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres email),

  4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,

  5. Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, z aktywną obsługą JavaScript.

 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

 9. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:

  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

  5. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera §14 Regulaminu.

 11. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem §13 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.

 12. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej www.SilesiaParts.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłączne w celach informacyjnych. Mogą stanowić one zastrzeżone znaki towarowe. Również wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej www.SilesiaParts.pl użyte są wyłącznie w celach informacyjnych.

§2

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Sprzedający oświadcza, że towary w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe.

 3. Informacje o cenie towaru, cechach i istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

 4. Ponadto przy prezentowanym towarze widoczna jest informacja graficzna dotycząca dostępności danego produktu.

 5. Termin realizacji zamówienia oraz koszty dostawy zależne są od magazynu w którym dostępny jest zamówiony przez Klienta towar.

 6. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.aso-bmw.pl towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości ) i są wyrażone w złotych polskich (PLN).

 7. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta, które pokrywa Klient. Koszt dostawy zależny jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru oraz magazynu w którym towar jest dostępny. Kosz dostawy podawany jest na etapie uzupełniania Formularza Zamówienia. Wysokość opłat wynikających z kosztów dostawy reguluje §7 niniejszego Regulaminu.

 8. Kwota Zamówienia na którą składa się łączna wartość wybranych towarów oraz koszty dostawy powiększona zostanie o prowizję z tytułu wykonywania płatności. Dopuszczalne przez Sprzedającego formy płatności oraz wysokość prowizji reguluje §8 niniejszego Regulaminu.

 9. Przy składaniu zamówienia Klient każdorazowo zaznacza wybraną przez siebie formę dostawy oraz formę zapłaty. Ponadto każdorazowo koszty dostawy oraz kwota naliczonej prowizji zostaje dodana do końcowej wartości zamówienia.

 10. Informacja o Całkowitym Koszcie Zamówienia uwzględniającym łączną wartość towarów, koszty dostawy oraz naliczoną prowizję o której mowa powyżej jest widoczna przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

 11. Sklep dokłada wszelkich starań, aby publikowane dane (specyfikacja techniczna ) i zdjęcia towarów były wolne od uchybień lub błędów. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy i specyfikacje techniczne określonych towarów są dostarczane przez producentów lub/i importerów towarów.

 12. Pomimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na stronie www.SilesiaParts.pl mogą się pojawić błędy, w szczególności dotyczące danych technicznych produktu, koloru oraz inne danych indywidualizujących produkt. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej przez Sklep należy kontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub na adres email: sklep@aso-bmw.pl. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep , przy czym w celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sklepu wobec Klienta będącego Konsumentem.

 13. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firmowe użyte w ofercie zostały umieszczone i wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych tj. w celu prezentacji produktów i zgodnie z najlepszą wiedzą Sprzedającego prawa do tych znaków i nazw przysługują producentom lub/i importerom towarów i produktów.

 14. Informacje na temat swojej aktualnej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.SilesiaParts.pl Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży ( zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego ) Złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej do Klienta zgodnie z treścią §6 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu. Do czasu otrzymania tego potwierdzenia, Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia.

 15. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian – z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian.

 16. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w wybranych przez siebie okresach i w stosunku do wybranych towarów promocji polegającej na sprzedaży tych towarów w cenie specjalnej która to cena nie podlega jakimkolwiek dalszym rabatom. Produkty w stosunku do których zastosowanie znajdują ceny specjalne nie podlegają żadnym innym promocjom organizowanym przez Sprzedającego. Produkty których w danym momencie dotyczy cena specjalna zostaną oznaczone w Sklepie internetowym odpowiednią informacją. Ceny specjalne i promocyjne wskazanych towarów mogą obowiązywać w określonym okresie lub do całkowitego wyczerpania zapasów towarów.

 17. Sprzedający w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom, w szczególności będącym Przedsiębiorcami, dodatkowych rabatów i umożliwiać zakupy na podstawie indywidualnych cenników.

 18. W przypadku takich towarów jak m. in: zaciski hamulcowe, przekładnie kierownicze, alternatory, rozruszniki, pompy wysokiego ciśnienia, pompy wody, pompy wspomagania, półosie, agregaty hamulcowe, kompresory klimatyzacji, turbosprężarki. Może być wymagana kaucja zwrotna której wysokość jest podawana po dokonaniu zakupu. Kaucja jest zwracana Kupującemu po pozytywnej weryfikacji przez producenta używanej części zwróconej do Sprzedającego. W przypadku negatywnej weryfikacji kaucja nie jest oddawana Kupującemu a część używana podlega zwrotowi.

§3

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Poprzez rejestrację Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika. Warunkiem jego założenia jest prawidłowa rejestracja oraz akceptacja przez Klienta Regulaminu, a w szczególności prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Rejestracji i podanie wymaganych danych. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk Formularza Rejestracji i jego przesłanie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 2. Użytkownik podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. , Nr 144, poz. 1204, ze zm.) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1998 r. , nr 133, poz. 883, ze zm.). Udzielone w tym zakresie zgody mogą być przez Użytkownika w każdym czasie przez odwołane.

 3. Prawidłowa rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji oraz poprzez wysłanie potwierdzenia w formie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji.

 4. Sprzedający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek podania przez Klienta w Formularzu Rejestracji nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym wskazania błędnych danych kontaktowych lub adresu odbioru zamówionych towarów.

 5. W wyniku rejestracji Kupujący otrzymuje dostęp do indywidualnego konta Klienta, przypisanego do podanego w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej. Użytkownik loguje się na swoje indywidualne konto poprzez wpisanie na stronie internetowej Sklepu poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła wybranego podczas procesu rejestracji. Zmiana hasła jest możliwa w ustawieniach konta.

 6. W przypadku utraty hasła do konta, po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rozpoczynającego procedurę odzyskania hasła, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Sprzedający przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną nowe hasło.

 7. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania hasła oraz konta Użytkownika osobom trzecim. Hasło powinno być unikalne i trudne do odkodowania, hasła nie powinno się zapisywać dla potrzeb automatycznego logowania i uruchamiania Konta. W miarę możliwości Klient powinien dbać o regularną aktualizację i zmianę hasła umożliwiającego logowania się Klienta.

§4

USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma możliwość usunięcia założonego indywidualnego konta. W tym celu powinien wysłać oświadczenie o chęci jego usunięcia pisemnie na adres Sklepu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@aso-bmw.pl

 2. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia wskazanego w ust. 1 usunie konto Użytkownika. Usunięcie konta pozostaje bez wpływu na wcześniej zrealizowane zamówienia.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub przepisów prawa.

§5

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie Zamówienia możliwe jest po zalogowaniu się na swoje indywidualne Konto lub w przypadku jego braku poprzez podanie w Formularzu Zamówienia niezbędnych danych do realizacji umowy przez Sprzedającego. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.SilesiaParts.pl Sklep przyjmuje zamówienia składane online przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia online złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 2. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu Klient potwierdza przy rejestracji Konta Użytkownika oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz Zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towaru z dostępnej aktualnie oferty podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie wybrać opcję „ DO KOSZYKA”. Następnie należy wypełnić Formularz Zamówienia, wpisując wymagane informacje.

 4. Dla zrealizowania Umowy Sprzedaży i dostawy zamawianych towarów konieczne jest podanie przez Klienta danych identyfikujących: imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres, adres do wysyłki zamówionych towarów i doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), w przypadku przedsiębiorców dodatkowo numeru NIP. W przypadku dokonywania zakupu po zalogowaniu na indywidualne Konto Użytkownika dane te zostaną pobrane automatycznie z danych tego Konta.

 5. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie obligatoryjne dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

 6. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek podania przez Klienta w Formularzu Zamówienia nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym w szczególności wskutek podania nieprawidłowego lub niedokładnego adresu odbioru zamówienia.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku niepodania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia lub podania danych nieprawdziwych, które to wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.

 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszelkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. Przedmiotu zamówienia,

  2. Jednostkowej ceny zamawianych towarów;

  3. Łącznej wartości zamawianych towarów

  4. Całkowitego Kosztu Zamówienia obejmującego koszty dostawy oraz prowizji ( jeśli koszty te występują);

  5. Wybranej metody płatności i naliczonej prowizji;

  6. Wybranego sposobu dostawy i jej kosztów;

 9. Po zaakceptowaniu wskazanej w formularzu Całkowitej Kwoty Zamówienia Klient przesyła w/w formularz za pośrednictwem strony internetowej Sklepu poprzez wybranie opcji „ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. W celu wysłania konieczne jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola „checkbox”. W przypadku gdy Klient przed kliknięciem przycisku„ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY zamknie stronę internetową lub w inny sposób wycofa się z kontynuacji składania zamówienia, zamówienie zostanie anulowane i przestaje wiązać Klienta oraz Sprzedającego.

 10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Kupującemu przysługuje w tym wypadku uprawnienie do zmiany zamawianego towaru lub rezygnacji z Zamówienia.

 11. Klient nie może anulować zamówienia po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep i skierowania zamówienia do realizacji.

 12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 13. Każda Umowa Sprzedaży potwierdzana będzie dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą) dołączanym do każdego zrealizowanego zamówienia.

§6

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź – Potwierdzenie złożonego zamówienia na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie złożonego zamówienia przez Sklep nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

 2. Po otrzymaniu zamówienia i przesłaniu automatycznej odpowiedzi opisanej jako „Potwierdzenie złożonego zamówienia”, Sklep w odrębnej korespondencji przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail kolejną wiadomość o treści „Zamówienie potwierdzone przez Sklep” . Sprzedający potwierdzi zamówienie bez zbędnej zwłoki.

 3. Po otrzymaniu przez Klienta maila „Zamówienie potwierdzone przez Sklep” dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów i umowa ta wiąże obie Strony transakcji. Z tą chwilą zamówienie przyjmowane jest przez Sprzedającego do realizacji.

 4. Nie uchybiając uprawnieniom Konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przez otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia oznaczonego „Zamówienie potwierdzone przez Sklep”. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia przez klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli zostanie potwierdzone przez Sklep.

 6. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.

 7. Całkowity czas realizacji zamówienia to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz przewidywany czas dostawy.

 8. Początek biegu czasu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem serwisów PayU lub PayPal – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego;

  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem u kuriera – od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.

 9. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki i przekazania go firmie kurierskiej do doręczenia wynosi:

  1. Dla zamówień dotyczących towarów dostępnych w magazynie lokalnym – jeden dzień roboczy z uwzględnieniem treści ust. 7 powyżej;

  2. Dla zamówień dotyczących towarów dostępnych w magazynie zewnętrznym – do 6 dni roboczych od momentu wpływu całkowitej kwoty kosztów zamówienia na rachunek bankowy Sprzedającego.

 10. Maksymalny całkowity czas realizacji zamówienia (czas przygotowania zamówienia oraz czas dostawy) nie powinien przekraczać 10 dni liczonych z uwzględnieniem treści ust. 7, o ile między Klientem a sklepem nie nastąpią inne uzgodnienia w tym zakresie . W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie powinien jednak przekraczać 10 dni.

 11. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 10 - dniowy termin przygotowania zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji i rezygnacji z zamówienia. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie wpłacone środki pieniężne. Żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek dalszych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 12. W przypadku gdy po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim wypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować zamówienie w całości. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy Klient dokonał już zapłaty za umówiony towar z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zapłaconą kwotę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§7

DOSTAWA

 1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

 2. Przewidywany czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Sprzedającego towaru do wysyłki i zależny jest od przewoźnika.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu płatności i kraju wysyłki. Całkowite koszty dostawy każdorazowo zostaną wskazane w formularzu zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

 4. Koszt dostawy towaru zgodny jest z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu Internetowego, w niniejszym Regulaminie oraz w potwierdzeniu zamówienia.

 5. Koszty dostawy wynoszą:

  1. Wysyłka Kurierska:

   1. Płatność w formie przedpłaty - 18,00 zł

   2. Płatność za pobraniem -23,00 zł

  2. Odbiór osobisty w placówce – 0,00 zł.

 6. Przy zamówieniach realizowanych poza terytorium Polski koszty dostawy oraz czas realizacji zależą od wybranego państwa dostawy oraz wskazane są każdorazowo na etapie składania zamówienia, przed jego ostatecznym zatwierdzenie. Lista państw na terytorium których możliwa jest dostawa zamówienia, koszt dostawy oraz czas realizacji zamieszczony jest na stronie internetowej Sklepu.

 7. Przed odebraniem towaru od kuriera zaleca się by Klient będący Konsumentem sprawdził, czy zamówiony towar nie jest uszkodzony. Fakt jakiegokolwiek uszkodzenia produktu Klient zgłasza kurierowi na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru. Dodatkowo Klient powinien w obecności kuriera powinien sprawdzić czy ilość dostarczonych towarów jest zgodna z zamówieniem. W wypadku niezgodności Klient powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego .

 8. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Faktura VAT będzie wystawiona zgodnie z danymi, które Klient poda podczas składania zamówienia.

 10. Z chwilą odbioru Zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem rzeczy, w tym ryzyko uszkodzenia i przypadkowej utraty towarów.

 11. Akumulatory nie są wysyłane kurierem, możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego. 

§8

PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności według wyboru Kupującego:

  1. płatność za pobraniem; wówczas zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki;

  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, wówczas towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego na kwotę równą Całkowitej Kwocie Zamówienia; po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wraz z potwierdzeniem zamówienia - mailem numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty, podając w tytule przelewu numer zamówienia. Kupujący ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej za wykonanie dyspozycji przelewu. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego zamówienie jest przekazywane do realizacji w celu przygotowania wysyłki.

  3. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal;

  4. płatność za pośrednictwem serwisów płatności internetowych PayU - serwis PayU umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Po wybraniu tej opcji płatności Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do systemu PayU Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Decydując się na płatność przy użyciu karty kredytowej (w systemie VISA lub MASTERCARD) Kupujący podaje wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzuje transakcję kodem CVV lub CVC.

 2. W przypadku zamówień towarów których wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego wyłączona jest możliwość wybrania formy płatności za pobraniem.

 3. W zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności Sprzedający naliczy prowizję z tytułu dokonania płatności zgodnie z poniższą tabelą:

  Forma płatnościWysokość prowizji
  Za pośrednictwem PayPal 6.2% kwoty zamówienia
  (koszty towaru + koszty dostawy)
  Za pośrednictwem PayU 2.5% kwoty zamówienia
  (koszty towaru + koszty dostawy)
  Przelew tradycyjny brak prowizji
  Płatność za pobraniem brak prowizji


 4. Na płatność składa się cena towaru, koszt dostawy towaru oraz koszty prowizji za wykonanie płatności zgodnie z tabelą powyżej.

 5. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona płatności w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep złożonego przez Kupującego zamówienia, Sprzedający jest uprawniony do anulowania zamówienia. Nie dotyczy to zamówień, w których Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem.

 6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy w przypadku braku całkowitej wpłaty za zamówiony towar.

§9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz. U. z 2014, poz. 827) Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Klient może się w tym celu posłużyć formularzem udostępnionym na stronie internetowej Sklepu). Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres Sklepu jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@aso-bmw.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego.

 3. Na Kupującym ciąży obowiązek wykazania, że dany towar zakupił u Sprzedającego.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 5. W przypadku, o którym mowa w pkt.1, Kupujący będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić otrzymany towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (wraz z dowodem zakupu – fakturą VAT lub paragonem) przed jego upływem. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na który sprzedawca ma zwrócić należną kwotę.

 6. Zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu Internetowego. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Paczki wysłane na koszt Sklepu Internetowego oraz za pobraniem nie będą przyjmowane. Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.

 7. Sklep gwarantuje zwrot wszystkich otrzymanych od klienta płatności, tj. łącznej kwoty równej cenie zwracanego towaru oraz usługi transportowej widniejących na dowodzie zakupu. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz ewentualne koszty dostawy towaru. Zwrotowi nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia towaru, jeśli jest on inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

 8. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub na konto za pomocą którego dokonano płatności online, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, przy czym Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu dostarczenia przesyłki zwrotnej lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentów między innymi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§10

GWARANCJE

 1. Niektóre towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.

 2. W przypadku gdy towar oferowany przez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta, warunki gwarancji udzielonej przez producenta są doręczane wraz z towarem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu towaru.

§11

REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedawany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 2. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego Konsumentem jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a zatem reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

 3. Kupujący będący Konsumentem może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego na Stronie Sklepu.

 4. W przypadku reklamacji, Klient będący Konsumentem jest proszony o odesłanie na koszt Sprzedającego wadliwego towaru na adres Sklepu wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT) oraz pismem reklamacyjnym. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu.

 5. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji. W przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedający uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji i żądania przez Konsumenta wymiany produktu na wolny od wad, wadliwy Towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy w ciągu 14 dni od chwili otrzymania wadliwego towaru, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), sklep zwróci Klientowi będącemu Konsumentem równowartość ceny towaru oraz kosztów dostawy lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru.

 7. W przypadku nieuznania reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 8. W przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczeń z tytułu gwarancji udzielonej przez Producenta zgłoszenie to rozpatrywane będzie w terminach i zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

§12

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron Umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

 2. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do takich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych ( miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. UOKiK - spory konsumenckie

  2. UOKiK - rozwiązywanie sporów konsumenckich

  3. UOKiK - ważne adresy

  4. UOKiK - sprawy indywidualne

 3. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z trans granicznych umów zawieranych z Konsumentami.

 4. Konsument uprawniony jest w szczególności do zwrócenia się do:

  1. Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającym Umowy sprzedaży;

  2. Powiatowego(miejskiego)rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów (m.in. Federacji Konsumentów, www.federacja-konsumentow.org.pl) w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu;

  3. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem a Sprzedającym.

 5. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR)zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dn. 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

  Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwie pozasądowe rozstrzyganie sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów oświadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumer/odr.

§13

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczy wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

 2. Jeżeli rzecz sprzedawana ma zostać przesłana, a Kupującym nie jest Konsument ustala się, że wydanie rzeczy nastąpiło z chwilą powierzenia jej przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy i z tą chwilą na Klienta będącego przedsiębiorcą przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz opóźnienie w przewozie przesyłki

 3. W przypadku przesłania towaru do Klienta nie będącego Konsumentem za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 4. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 5. Sprzedający oświadcza, że prawo odstąpienia od zawartej Umowy nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

 6. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w szczególności odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Wszelkie spory powstałe między Klientem nie będącym Konsumentem a Sprzedającym winny być rozpatrywane w drodze negocjacji, jeśli jednak one okażą się bezskuteczne zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na podstawie uzyskanej od Kupującego zgody i w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy na żądanie osoby której dane dotyczą.

 2. Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych udostępnionych w zakresie niezbędnym do rejestracji Konta Użytkownika i realizacji Zamówienia.

 3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedający zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedającym na adres: sklep@aso-bmw.pl

 4. Klient ma prawo do uzyskania informacji czy, w jakim zakresie i celu przetwarzane są jego dane osobowe. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedającym na adres: sklep@aso-bmw.pl

 5. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu oraz do cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej.

 6. Podanie obligatoryjnych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

 7. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów – gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres. Ilość i rodzaj danych przekazywanych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

 8. Sprzedający może wykorzystywać za zgodą Klienta pliki cookies. Zgoda Klienta może być wyrażona poprzez odpowiednia ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki. W przypadku wyłączenia przez Klienta funkcji Cookies Sprzedający nie może zagwarantować poprawnego działania wszystkich funkcji Sklepu Internetowego.

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym Klienta obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym (opublikowanym na stronie Sklepu) w dniu złożenia zamówienia.

 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 i 3841 Kodeksu Cywilnego tj. jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż ciągły (np. Umowy Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, zrealizowane lub wykonane Umowy.

 4. Wszelkie znaki towarowe, oraz nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i mogą stanowić dzieło podlegające ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994 r. , nr 24 poz. 83) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508). Część materiałów zawartych na stronie w szczególności zdjęć, rysunków, opisów technicznych, folderów, plików pdf jest własnością i przedmiotem chronionych praw autorskich osób trzecich: producentów, importerów lub innych podmiotów.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące przepisy prawa, mające zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

 6. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającemu konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-05-25.

 8. W przypadku wystąpienia sporu strony będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego w przypadku gdy Klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC - Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych.